Вертикальні пологи: плюси та мінуси

Останнім часом все частіше можна почути таке поняття, як “вертикальні пологи”. Кажуть про ці пологах, як про новітній метод в акушерстві, хоча, насправді, вертикальні пологи практикувалися й раніше і не були чимось незвичайним. Про вертикальні пологи можна сказати, що нове — це добре забуте старе.

Вертикальні пологи – це процес появи дитини на світ, при якому жінка приймає положення стоячи або сидячи. На початкових етапах пологів вона може ходити, а потім – сісти навпочіпки або на спеціальний стільчик. Такий спосіб розродження вважався природним для багатьох культур, практикувався він і в Європі. Однак в XVIII столітті тенденції змінилися, і загальноприйнятим стало горизонтальне положення породіллі.

Про що говорить легенда

Згідно з переказами, зародження традиції горизонтальних пологів ініціював король-Сонце Людовик XVI: нібито цій найяснішій особі заманулося поспостерігати за появою на світ свого спадкоємця. Однак куди ймовірніше, що зміни були продиктовані новими віяннями у медицині. У XVIII столітті у Франції активно розвивалося акушерство: стали з’являтися пологові будинку для тих, хто не міг дозволити собі особистого лікаря, відкривалися школи акушерок. Вертикальні пологи відійшли в минуле, оскільки при положенні породіллі лежачи лікарі мали можливість краще контролювати процес.

На­род­жен­ня ди­ти­ни не тільки од­на із са­мих щас­ли­вих подій у житті жінки, але і не­прос­тий, хо­ча і при­род­ний про­цес для її організму. Лікарі-аку­ше­ри роб­лять все мож­ли­ве, щоб до­по­мог­ти жінці на­ро­ди­ти лег­ше і без усклад­нень, а ме­тод вер­ти­каль­но­го роз­род­жен­ня цьо­му сприяє. Чим ближ­че да­та пологів, тим більше май­бут­ня ма­ма замислюється про те, яки­ми во­ни мо­жуть і повинні бу­ти.

Вер­ти­каль­ни­ми на­зи­ва­ють­ся такі по­логи, при яких всі періоди (пе­рей­ми, по­ту­ги і на­род­жен­ня пла­цен­ти) жінка про­во­дить у вер­ти­каль­но­му положенні.

Вер­ти­каль­не по­ло­жен­ня жіночого тіла під час пологів допомагає не тільки знач­но по­лег­ши­ти про­цес з фізіологічної точ­ки зо­ру, але і змен­ши­ти так зва­ний «пологовий стрес».

Біомеханізм вер­ти­каль­них пологів грунтується на дії за­ко­ну тяжіння Землі: під си­лою власної ва­ги ма­люк лег­ше для се­бе і безболісніше для ма­ми про­хо­дить через пологові шля­хи.

Жінка при вер­ти­каль­них по­ло­гах по­во­дить­ся ак­тив­но, во­на прак­тич­но не об­ме­же­на в ру­хах, мо­же ке­ру­ва­ти­ся влас­ни­ми інстинктами і прий­ма­ти ту позицію, в якій  їй мак­си­маль­но зручно, а зна­чить, і спокійно.

Аку­ше­ри-гінекологи й аку­шер­ки спостерігають за про­це­сом пологів, до­по­ма­га­ють все зро­би­ти пра­виль­но і за­без­пе­чу­ють без­пе­ку і збе­ре­жен­ня здо­ров’я ма­ми і ди­ти­ни. У ме­то­ду вер­ти­каль­но­го роз­род­жен­ня є конкретні, доведені ча­сом і прак­ти­кою пе­ре­ва­ги:

1. Зменшення тиску матки на судини

При традиційному го­ри­зон­таль­но­му положенні породіллі мат­ка з ма­лю­ком тис­не на головні кровоносні су­ди­ни – аор­ту (судина, що відходить від сер­ця і не­се до органів кров, ба­га­ту кис­нем) і ниж­ню по­рож­нис­ту ве­ну (по цій судині кров повертається до сер­ця). В результаті мо­же по­ру­ши­ти­ся циркуляція крові в організмі, і, відповідно, до мат­ки з ма­лю­ком бу­де над­хо­ди­ти мен­ше необхідного кис­ню. Як­що ж жінка стоїть або си­дить накарачки, тиск мат­ки зменшується, мат­ко­во-пла­цен­тар­ний кровообіг покращується і попереджає роз­ви­ток гіпоксії (кис­не­во­го го­ло­ду­ван­ня) у ди­ти­ни.

2. Скорочення першого періоду пологів.

Ба­гать­ох майбутніх мам особ­ли­во ля­ка­ють тривалі і болісні пе­рей­ми пер­шо­го періоду пологів. Як­що жінка перебуває у вер­ти­каль­но­му положенні, роз­к­рит­тя ший­ки мат­ки відбувається швид­ше, то­му що тиск плідного міхура і голівки ди­ти­ни на нижній мат­ко­вий сег­мент відбувається рівномірніше і інтенсивніше.

3. Зниження ризику травматизму м'яких тканин пологових шляхів.

При вер­ти­каль­них по­ло­гах жінка мінімально ту­жить­ся, ма­люк сам просувається по пологових шля­хах під дією си­ли власної ва­ги. Це відбувається плав­но і повільно, ад­же ма­ма не стимулює ди­ти­ну, то­му пологовий ка­нал встигає при­род­но і менш болісно роз­тя­гу­ва­ти­ся за сту­пе­нем необхідності, що зводить ризик виникнення розривів до мінімуму.

Плюси вертикальних пологів відмічають також і педіатри: малюки, які з’явились таким чином мають більш високі показники за шкалою Апгар, в них рідше зустрічається неврологічна патологія, вони швидше розвиваються та прибавляють у вазі протягом перших місяців життя.

Як про­хо­дять вертикальні по­ло­ги – закономірне пи­тан­ня, що три­во­жить майбутніх мам, які розмірковують про вибір ме­то­ду роз­род­жен­ня.

  • Період пер­ший: перейми. Май­бут­ня ма­ма мо­же ро­би­ти те, що їй хо­четь­ся: хо­ди­ти, сто­я­ти, відпочивати у положенні ле­жа­чи або си­дя­чи, пе­ре­бу­ва­ти в спеціальному кріслі чи на стільці, роз­с­лаб­ля­ти­ся на фітболі (спеціальних гу­мо­вих ку­лях), прий­ма­ти душ, ван­ну і навіть пла­ва­ти, як­що умо­ви по­ло­го­во­го бу­дин­ку це до­зво­ля­ють. Го­лов­не при виборі по­зи – мак­си­маль­ний ком­форт.
    Період дру­гий: по­ту­ги. Аку­шер-гінеколог допомагає породіллі прий­ма­ти оп­ти­маль­не по­ло­жен­ня для про­су­ван­ня ди­ти­ни по пологових шля­хах. Во­на мо­же сто­я­ти, сидіти, напівсидіти, роз­та­шу­ва­ти­ся в спеціально скон­ст­руй­о­ва­но­му кріслі або ліжку-трансформері, спин­ка якого на­во­дить­ся у вер­ти­каль­не по­ло­жен­ня.

Ко­ли ма­ля народжується, ма­ма відразу бе­ре йо­го на ру­ки, пу­по­ви­на перетинається після то­го, як перестає пуль­су­ва­ти. Но­во­на­род­же­но­го оглядає нео­на­то­лог, а потім ма­ма мо­же при­клас­ти не­мов­ля до гру­дей.

  • Період третій: відділення пла­цен­ти. Як­що у ма­ми ще за­ли­ши­ли­ся си­ли, їй необхідно сісти навпочіпки: у та­ко­му ви­пад­ку мат­ка бу­де ефективніше ско­ро­чу­ва­ти­ся, відділення і на­род­жен­ня пла­цен­ти відбудуться швид­ше. Але як­що жінка бажає нарешті при­ляг­ти – це теж мож­ли­во.

Го­ри­зон­таль­не по­ло­жен­ня при веденні вер­ти­каль­них пологів май­бут­ня ма­ма приймає ли­ше при необхідності про­ве­ден­ня піхвового дослідження, кон­тро­лю за сер­це­бит­тям ма­лю­ка або інших ме­дич­них маніпуляцій: зне­бо­лю­ван­ня (застосовується за ба­жан­ням жінки, як і в традиційних по­ло­гах) або стимуляції пологової діяльності.

Звісно ж, одного лише бажання жінки недостатньо для прийняття рішення на користь того чи іншого виду розродження. Останнє слово повинно залишатись за лікарем, що керується в першу чергу медичними показами і протипоказами, а вони теж існують.

Наприклад, вертикальні пологи протипоказані при варикозному розширенні вен, при недоношеній та ускладненій вагітності, при внутрішньоутробній затримці плоду та ін.

Тому вертикальні пологи мають проводитись висококваліфікованим персоналом.

Залишити відповідь

Закрити меню